O SPOLOČNOSTI   |   SLUŽBY   |   CENNÍK   |   KONTAKT  
 
 • Účtovníctvo
  • vedenie PODVOJNÉHO a JEDNODUCHÉHO účtovníctva v súlade s komplexom platnej legislatívy,
  • účtovné PORADENSTVO pre ľubovoľnú hospodársku operáciu klienta,
  • vedenie evidencie DPH a vypracovávanie DAŇOVÝCH PRIZNANÍ k DPH,
  • kontrola prvotných účtovných dokladov a v prípade potreby a dohody s klientom, vytváranie interných účtovných dokladov,
  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre oblasť účtovníctva,
  • spracovanie podkladov pre INVENTARIZÁCIU,
  • evidencia majetku, vedenie kariet dlhodobého majetku, spracovanie odpisov,
  • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, pohľadávkach a záväzkoch, peňažné toky, ukazovatele finančnej analýzy obdobia, v požadovanej periodicite,
  • mesačné účtovné uzávierky,
  • modelovania priznania k dani z príjmu v priebehu účtovného obdobia,
  • rekonštrukcia účtovníctva minulých účtovných období,
  • vedenie účtovníctva firmám v likvidácii,
  • sprostredkovanie auditu.

 • Mzdy a Personalistika
  • spracovanie kompletných miezd,
  • spracovanie výkazov pre poisťovne a hlásení pre daňový úrad,
  • spracovanie príkazov na úhradu,
  • spracovanie evidenčných listov pracovníkov pre Sociálnu poisťovňu,
  • personalistika firmy, pracovné zmluvy, vznik a ukončenie pracovného pomeru, výstupné doklady pracovníka, dohody,
  • osobná karta pracovníka,
  • konzultácie k problematike zákonníka práce vo vzťahu k pracovno-právnym vzťahom.

 • Daňové poradenstvo
  • Priebežné daňové poradenstvo pri zákonnom plnení daňových povinností podľa daňových zákonov a daňové poradenstvo pri aplikácií zákona o správe daní a poplatkov,
  • Vypracovanie DAŇOVÝCH PRIZNANÍ k DANI z PRÍJMU,
  • vypracovávanie DAŇOVÝCH PRIZNANÍ k DPH,
  • vypracovanie DAŇOVÝCH PRIZNANÍ k cestnej dani, k dani z nehnuteľnosti, k dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti,
  • daňová optimalizácia a daňové plánovanie.

 • Ekonomické a organizačné poradenstvo
  • Vypracovanie podkladov pre zabezpečenie úverov a finančných projektov,
  • Finančná analýza a návrh opatrení pre zlepšenie hospodárenia firmy,
  • Riešenie vzťahu k OBCHODNÉMU registru alebo ŽIVNOSTENSKÉMU registru, založenie firmy, ohlasovanie živností, zmeny v zapisovaných údajoch do registrov, likvidácia firmy, ukončenie živnosti.


 
  © 1991 - 2008 Sládek, s.r.o.   |   účtovníctvo, účtovnícke služby, mzdy, personalistika, daňové poradenstvo, dph